Privacybeleid

Privacyverklaring Van Dam Groep

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Bij onze dienstverlening nemen we de omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens uiterst serieus. De geldende wet- en regelgeving worden om die reden nageleefd. Dit staat beschreven in deze privacy verklaring. Onze privacy verklaring is van toepassing op onze medewerkers, onze klanten, onze prospects / contactpersonen en onze leveranciers. Uitgelegd wordt wat persoonsgegevens zijn, waarvoor we persoonsgegevens gebruiken, welke (bijzondere) persoonsgegevens we verwerken en hoe we dit doen. Ook leggen we uit welke rechten genoemde betrokkenen hebben en hoe betrokkenen deze rechten kunnen uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens? (Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Welke (bijzondere) persoonsgegevens worden met welk doel door de Van Dam Groep verwerkt?

Voor verschillende doeleinden verwerken we (bijzondere) persoonsgegevens van betrokkenen.

  • Medewerkers

Voor medewerkers van de Van Dam Groep is een privacyverklaring medewerkers opgesteld.

  • Klanten

Van klanten worden de NAW- en contactgegevens verzameld. Dit doen we om onze klanten snel te kunnen benaderen zodat wij onze klanten de door hen verwachte- en gewenste dienstverlening ook daadwerkelijk kunnen bieden. Van onze particuliere contractklanten worden ook de bankgegevens vastgelegd. Dit doen wij om de overeengekomen periodieke contracttermijnen te kunnen incasseren. Onze particuliere contractklanten geven hier toestemming voor.

  • Prospects / Contactpersonen

Van prospects (toekomstige klanten) en contactpersonen worden slechts die persoonsgegevens in het CRM-systeem vastgelegd welke benodigd zijn om bedrijfsactiviteiten adequaat uit te kunnen voeren. Dit zijn voornaam, achternaam, telefoonnummer(s) en e-mailadres. De gegevens zijn gekoppeld aan de bedrijven waar prospects en contactpersonen werkzaam zijn. Het vastleggen van overige persoonsgegevens is in ons CRM-systeem mogelijk, echter niet toegestaan.

  • Leveranciers

De Van Dam Groep heeft geen particuliere leveranciers, alleen b2b leveranciers. Van b2b leveranciers kunnen Contactpersonen worden vastgelegd. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder Prospects / Contactpersonen. Het delen van deze gegevens vindt tenminste versleuteld plaats.

  • Wettelijke verplichting

Indien wij door wet- en regelgeving verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken dan beroepen wij ons op een gerechtvaardigd belang.

  • Bijzondere persoonsgegevens

In principe verwerken we geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij er voor ons bedrijf een wettelijke grondslag bestaat.

Het delen van persoonsgegevens

Het delen van persoonsgegevens gebeurt met partijen zowel binnen als buiten de Van Dam Groep. Waarom, waarmee en hoe staat hieronder vermeld.

  • het delen van persoonsgegevens binnen ons bedrijf

Binnen de Van Dam Groep delen we persoonsgegevens met medewerkers welke geautoriseerd zijn tot toegang tot persoonsgegevens. De medewerkers hebben zich geconformeerd aan geheimhoudingsplicht. In de ethische gedragscode voor onze medewerkers is aandacht besteed aan privacy awareness. De rechten binnen de gebruikte systemen zijn toegekend op basis van ‘rollen’. Dit betekent dat een medewerker planning bijvoorbeeld wel inzage heeft in de werktijden van de buitendienstmedewerker, maar geen inzage heeft in de medewerkerskaart met persoonsgegevens.

  • het delen van persoonsgegeven met opdrachtgevers

In sommige gevallen worden persoonsgegevens met opdrachtgevers gedeeld. Dit is het geval met mandagenregisters welke beschikbaar gesteld dienen te worden aan (hoofd)aannemers. Ook is dit het geval bij werken in (streng) beveiligde werkomgevingen. Het delen van deze gegevens vindt tenminste versleuteld plaats.

  • Het delen van persoonsgegevens met onze onderaannemers

Bij geval is het mogelijk dat adresgegevens en contactgegevens worden gedeeld met onderaannemers. Dit doen wij om u bij een storing binnen uw woning  snel en effectief tot dienst te kunnen zijn. Het delen van deze gegevens vindt tenminste versleuteld plaats.

  • Het delen van persoonsgegevens met andere partijen

Ons bedrijf verstrekt persoonsgegevens aan partijen waar we diensten van afnemen. Indien deze partijen niet zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn maken we afspraken over de verwerking van persoonsgegevens en leggen we deze vast in een verwerkersovereenkomst. Partijen waar we mee samen werken zijn Velten Media, Afas, 4PS, Assist, scholen en externe opleiders. Het delen van deze gegevens vindt tenminste versleuteld plaats. Alleen indien er sprake is van een wettelijke grondslag zal ons bedrijf persoonsgegevens delen met politie en justitie.

Het bewaren van persoonsgegevens

De Van Dam Groep bewaart persoonsgegevens. Dit doen we in sommige gevallen omdat de wet- en regelgeving dit voorschrijft. Na het aflopen van de opgelegde bewaartermijn zullen persoonsgegevens worden verwijderd. Indien het bewaren van persoonsgegevens geen doel meer treft, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Bij het ontvangen van een verwijderverzoek van een betrokkene zullen persoonsgegevens worden verwijderd. Indien er een belemmering ontstaat m.b.t. de geldende wet- en regelgeving alsmede het efficiënt en effectief uitvoeren van bedrijfsactiviteiten zal het verwijderverzoek niet worden ingewilligd.

Het beveiligen van persoonsgegevens

Onze organisatie heeft door het toepassen van privacy by design technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Naast beveiliging op het gebied van hard- en software, het wachtwoordenbeleid, het toekennen van rechten binnen de systemen, zijn onze medewerkers gehouden aan geheimhouding. De bedrijfsprocessen zijn vastgelegd en omschreven in het KMS (Kam Management Systeem) Mavim. Binnen het KMS is een Privacy Management Systeem (PMS) ingericht. Gedurende het jaar 2018 zal op de vastgelegde processen een privacy scan worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze scans zullen worden opgenomen in de desbetreffende procesbeschrijving teneinde ook bij onze medewerkers de privacy awareness te borgen.

De rechten van betrokkene

De Van Dam Groep conformeert zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en respecteert de rechten ten aanzien van persoonsgegevens van betrokkenen. Onderstaand een overzicht van de AVG-privacyrechten welke betrokkenen kunnen uitoefenen (bron:www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Indien de Van Dam Groep vanuit de geldende wet- en regelgeving niet kan voldoen aan één van bovenstaande rechten, dan zal uw verzoek tot uitoefenen van het recht niet in behandeling worden genomen. Indien er voor verwerking van persoonsgegeven sprake is van een gerechtvaardigd belang kan worden afgeweken van één van bovenstaande rechten. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal dat met betrokkene worden besproken. Bovenstaande rechten kunnen niet worden uitgeoefend op persoonsgegevens van anderen. Betrokkenen dienen dan ook rekening te houden met nadere identificatie.

Privacyverklaring voor sollicitanten

De Van Dam Groep hecht er grote waarde aan dat de verwerking van sollicitatiegegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat de sollicitant ermee akkoord dat de persoonsgegevens die in zijn / haar sollicitatiebrief, CV en digitaal ingevulde sollicitatieformulier staan, worden verwerkt door de Van Dam Groep. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij de Van Dam Groep. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij bieden alle sollicitanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie veranderen of verwijderen, tenzij de wet anders bepaalt.

De Van Dam Groep bewaart sollicitatiegegevens niet langer dan 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd.

Wij gaan zorgvuldig met sollicitatiegegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen diegenen toegang tot sollicitatiegegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben tot deze gegevens.

Het maken van een melding van (mogelijke) inbreuk

Indien het vermoeden aanwezig is dat er sprake is van een ‘data- lek’ dan verzoekt de Van Dam Groep dit per ommegaande te melden. Om de urgentie van de melding aan te geven gelieve in het onderwerp van uw bericht te vermelden ‘Data- lek’. Meldingen kunnen per e-mail worden verstuurd aan de functionaris gegevensbescherming van de Van Dam Groep: functionarisgegevensbescherming@vandamgroep.com.

Het stellen van vragen aangaande onze privacyverklaring

Vragen aangaande onze privacyverklaring kunnen door betrokkenen per e-mail gesteld worden aan de functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming streeft ernaar de vraag binnen 14 werkdagen te beantwoorden. Het e-mail adres is functionarisgegevensbescherming@vandamgroep.com.

Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring kan aangepast worden door ons bedrijf. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 12 september 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie: Stimmt
Sluiten

"*" geeft vereiste velden aan

Neem contact met mij op

Heeft u een vraag? Wilt u graag een afspraak maken voor meer informatie over één van onze producten? Laat dan uw gegevens achter via onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.